BẢNG GIAO DỊCH HNX
GD Khớp lệnh English 한국어
(Đơn vị giá: 1000 đồng    Đơn vị khối lượng: 1 cổ phiếu)