BẢNG GIAO DỊCH PHÁI SINH
GD Khớp lệnh English
(Đơn vị giá: 1000 đồng    Đơn vị khối lượng: 1 hợp đồng)