BẢNG GIAO DỊCH PHÁI SINH
GD Thỏa thuận English
Chọn mã chứng khoán:
VN Index: GIAO DỊCH TOÀN THỊ TRƯỜNG Tổng khối lượng: 
Tổng giá trị: 
VN30 Index: KHỚP LỆNH ĐỊNH KỲ MỞ CỬA Tổng khối lượng: 
Tổng giá trị: 
KHỚP LỆNH LIÊN TỤC Tổng khối lượng: 
Tổng giá trị: 
KHỚP LỆNH ĐỊNH KỲ ĐÓNG CỬA Tổng khối lượng: 
Tổng giá trị: 
GIAO DỊCH THỎA THUẬN Tổng khối lượng: 
Tổng giá trị: 
Chuyển trang

Tháng đáo hạn Giá
TC
Giá
trần
Giá
sàn
Mua Giao dịch Bán Tổng
KLTH
GD Thỏa thuận Khối lượng mở(OI) Thay đổi giá Mở
cửa
Thấp
nhất
Cao
nhất
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá Thay
đổi
Độ lệch KL Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3
(Đơn vị giá: 1000 đồng    Đơn vị khối lượng: 1 hợp đồng)